เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวน
ดาวน์โหลด
  
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
02 ส.ค. 65 11,999 KB PDF 56 Download
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 165/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 2561) 19 พ.ค. 63 644 KB PDF 251 Download
ตัวชี้วัดขนส่งจังหวัด (Q Mark) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือ คค 0405.6/ว.93 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564 แจ้ง ขสจ.ปี 2564 09 ก.พ. 64 37 KB หนังสือ คค 04056ว93 ลงวันที่ 2 กพ 2564 แจ้ง ขสจปี 2564PDF 70 Download
รายละเอียดตัวชี้วัด ขสจ. ปี 2564 เอกสารแนบ 1 09 ก.พ. 64 1,324 KB รายละเอียดตัวชี้วัด ขสจ ปี 2564 เอกสารแนบ 1PDF 96 Download
ใบสมัครขอรับรองฯ Q Mark 09 ก.พ. 64 186 KB ใบสมัครPDF 220 Download
แบบประเมินตนเอง 09 ก.พ. 64 215 KB แบบประเมินตนเองPDF 193 Download
คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark 09 ก.พ. 64 23 KB คปภPDF 36 Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 02 มี.ค. 65 2,120 KB JPG 45 Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 09 เม.ย. 64 2,077 KB JPG 38 Download
คู่มือมาตรฐานฯ Q Mark 09 ก.พ. 64 5,030 KB คู่มือ Q MARKPDF 362 Download
สถิติจำนวนผู้ประกอบการขนส่ง
สถิติผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก 03 ส.ค. 64 251 KB PDF 69 Download
จำนวนผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง Q Mark แต่ละจังหวัด 03 ส.ค. 64 134 KB PDF 83 Download
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562 24 พ.ค. 62 8,544 KB PDF 1842 Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน (26 ก.พ.63) 06 มี.ค. 63 937 KB PDF 346 Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน * นักวิชาการขนส่ง *(26 ก.พ.63) 06 มี.ค. 63 1,287 KB เป็นผู้ตรวจประเมินPDF 199 Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ประกาศการรับรองมาตรฐาน Q mark (พ.ศ.2557) 24 พ.ค. 62 13,181 KB PDF 1166 Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป พ.ศ. 2562 17 มิ.ย. 62 5,029 KB PDF 1545 Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 1221 Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2562) 24 พ.ค. 62 186 KB PDF 763 Download
แบบประเมินตนเอง ข้อบังคับ 27 ข้อกำหนด (พ.ศ.2562) 24 พ.ค. 62 214 KB PDF 1331 Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 2019 24 ก.พ. 63 4,012 KB PDF 355 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
สิทธิประโยชน์ - คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark 09 ก.พ. 64 22 KB 1-2564 ลดเบี้ยประกัน Q MARKPDF 425 Download
MOU ปี 2561 21 ส.ค. 61 928 KB PDF 1065 Download
MOU ปี 2559 21 ส.ค. 61 611 KB PDF 350 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark (กรมฯ) 10 ก.ค. 62 1,439 KB PDF 1160 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark วิริยะฯ (Infographic) 14 มี.ค. 65 1,325 KB PDF 672 Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) *ระยะที่ 4 (22/8/2565) 22 ส.ค. 65 1,276 KB PDF 385 Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 329 KB PDF 231 Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 13 มี.ค. 62 2,057 KB PDF 247 Download
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Infographic) 26 ส.ค. 63 3,519 KB JPG 179 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58) 22 ส.ค. 61 321 KB ค58)PDF 390 Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10 13 มี.ค. 62 5,144 KB ครึ่งปีแรก1- 2562PDF 170 Download
หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB: Inspection bodies)
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน 24 ก.พ. 63 143 KB PDF 377 Download
แบบบันทึกการตรวจประเมิน 05 ส.ค. 62 82 KB PDF 321 Download
แบบสรุปผลการตรวจประเมิน 05 ส.ค. 62 28 KB PDF 168 Download
ประกาศการขึ้นหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) 18 ต.ค. 2561 27 ก.พ. 63 145 KB PDF 62 Download
ข้อมูลติดต่อและ แผนที่หน่วยตรวจประเมินอิสระ(IB) คลิก! 26 พ.ค. 65 173 KB PDF 33 Download
คู่มือ Remote Audit 10 ก.พ. 65 1,165 KB PDF 83 Download
คู่มือผู้ตรวจประเมินอิสระ (พ.ศ.2563) 09 ก.พ. 65 63,460 KB PDF 19 Download
คู่มือหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) (พ.ศ.2563) 09 ก.พ. 65 121,605 KB PDF 18 Download
ประกาศมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) 08 ก.พ. 65 711 KB PDF 215 Download
คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 08 ก.พ. 65 7,228 KB PDF 126 Download
อินโฟกราฟิก (Infographic) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) 03 พ.ค. 64 881 KB INFO 09092020PNG 132 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก
คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 165/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (สั่ง ณ วันที่ 20 มี.ค. 2561)
Download
ตัวชี้วัดขนส่งจังหวัด (Q Mark) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนังสือ คค 0405.6/ว.93 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2564 แจ้ง ขสจ.ปี 2564
Download
รายละเอียดตัวชี้วัด ขสจ. ปี 2564 เอกสารแนบ 1
Download
ใบสมัครขอรับรองฯ Q Mark
Download
แบบประเมินตนเอง
Download
คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark
Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Download
สิทธิประโยชน์ - บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Download
คู่มือมาตรฐานฯ Q Mark
Download
สถิติจำนวนผู้ประกอบการขนส่ง
สถิติผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก
Download
จำนวนผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรอง Q Mark แต่ละจังหวัด
Download
ประกาศกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก พ.ศ.2562
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน (26 ก.พ.63)
Download
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน * นักวิชาการขนส่ง *(26 ก.พ.63)
Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)
ประกาศการรับรองมาตรฐาน Q mark (พ.ศ.2557)
Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป พ.ศ. 2562
Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (พ.ศ.2562)
Download
แบบประเมินตนเอง ข้อบังคับ 27 ข้อกำหนด (พ.ศ.2562)
Download
Service Quality Standard for Truck Operation (English Version) 2019
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
สิทธิประโยชน์ - คำสั่งนายทะเบียน คปภ. (1/2564) ให้ลดอัตราเบี้ยประกัน Q Mark
Download
MOU ปี 2561
Download
MOU ปี 2559
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark (กรมฯ)
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark วิริยะฯ (Infographic)
Download
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) *ระยะที่ 4 (22/8/2565)
Download
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Download
บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Infographic)
Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
ติดตามการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 10
Download
หน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB: Inspection bodies)
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
แบบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
แบบสรุปผลการตรวจประเมิน
Download
ประกาศการขึ้นหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) 18 ต.ค. 2561
Download
ข้อมูลติดต่อและ แผนที่หน่วยตรวจประเมินอิสระ(IB) คลิก!
Download
คู่มือ Remote Audit
Download
คู่มือผู้ตรวจประเมินอิสระ (พ.ศ.2563)
Download
คู่มือหน่วยตรวจประเมินอิสระ (IB) (พ.ศ.2563)
Download
ประกาศมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
ใบสมัครขอรับรองมาตรฐานและแบบประเมินตนเอง สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain)
Download
คู่มือ มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
Download
อินโฟกราฟิก (Infographic) มาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain)
Download