รายชื่อผู้ตรวจประเมิน

ชื่อ-สกุลผู้ตรวจ :
สังกัดหน่วยตรวจประเมินอิสระ(IB) :
สถานที่ทำงาน :
ลำดับชื่อ-สกุลสังกัด IBวันที่หมดวาระสถานที่ทำงานสถิติ
1 ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2 ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
3 นางชไมพร ตันติวงศ์ สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย 
4 นางทัศนีย์ มีศิริ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5 นางนภามาศ สวัสดิบุตร กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งสินค้า 
6 นางศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
7 นางสาวกนกนาถ เรืองเสรี   โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ 
8 นางสาวกมลชนก ยังผ่อง   บริษัท ทีทีแอลเอ จำกัด 
9 นางสาวกัญจน์เพชร ทิพากรเกียรติ สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย 
10 นางสาวจันทนี อยู่เย็น สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
11 นางสาวจินดาสา สุวรรณะชฎ สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย) บริษัท จินดาสา จำกัด 
12 นางสาวจินตนา พันธ์มาลี สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมสกุลทรานสปอร์ต 
13 นางสาวจิราภรณ์ จิตร์ถวิล กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก 
14 นางสาวชนิดา สิทธิเกษร สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 
15 นางสาวชรินทร สนั่นศรีสาคร กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งสินค้า 
16 นางสาวฐิติพร ชื่นธีระวงศ์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 
17 นางสาวณัฐกานต์ โรจน์สิรวรพัฒน์   บริษัท แปซิฟิค โลจิสติกส์ โปร จำกัด 
18 นางสาวณัฐจันธร ขวัญเมือง สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี บริษัท เอสเอ็มซีโลจิสติกส์ จำกัด 
19 นางสาวธนภัค สงครามชัย กรมการขนส่งทางบก สำนักการขนส่งสินค้า 
20 นางสาวธนวรรณ เกษแก้ว โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 
       NEXT LAST