ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาฝีมือแ...


รายละเอียดประชาสัมพันธ์
จำนวนเข้าดู 117

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์อาเซียน

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือแห่งประเทศไทย,  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ภายในงานสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน” พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในช่วงปี 2560-2561 จำนวน 57 ราย

 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการยอมรับและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ต่างเล็งเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งรับทราบและเห็นความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐาน เกิดการพัฒนาองค์กรและมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ Q Mark เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นและได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ส่งผลดีกับธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์และความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต

 

ด้าน นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เดินหน้าส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี อ่างทอง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สกลนคร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ พัทลุง ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งยังไม่มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ตามโครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย (Review Q Mark) ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับตัวและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การรับรองฯ ส่งผลให้ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน 427 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกรวมกว่า 60,190 คัน คิดเป็น   ร้อยละ 20 ของจำนวนรถบรรทุกสาธารณะทั้งหมดทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถพัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและสามารถเข้าถึงเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานได้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (URL: http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบครบวงจร และรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์อาเซียนได้อย่างแท้จริง     

----------------------------------      

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 – 6

Fax. 0-2271-8805

----------------------------------      

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8490

Fax. 0-2271-8490


Share :กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาฝีมือแ...
12 มิ.ย. 2561

กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก จับมือ 5 หน่วยงาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์อาเซียน

วันนี้ (7 มิถุนายน 2561) เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการขนส่งทางบก กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาผู้ส่งสินค้า ทางเรือแห่งประเทศไทย,  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน, สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ, บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ภายในงานสัมมนา “เสริมศักยภาพการขนส่งไทย สู่ศูนย์กลางการขนส่งอาเซียน” พร้อมกันนี้ ได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ในช่วงปี 2560-2561 จำนวน 57 ราย

 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือ มาตรฐาน Q Mark เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการยอมรับและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ต่างเล็งเห็นความสำคัญมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการขนส่งรับทราบและเห็นความสำคัญของการได้รับการรับรองมาตรฐาน เกิดการพัฒนาองค์กรและมีผู้ประกอบการขนส่งได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ตราสัญลักษณ์ Q Mark เป็นที่รู้จักแพร่หลายขึ้นและได้รับการยอมรับในระดับสากล เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ส่งผลดีกับธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งยังส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์และความได้เปรียบในการขออนุญาตประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ผ่านทุกช่องทางของกรมการขนส่งทางบก และสิทธิในการพิจารณาผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองให้สามารถใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ทั้งที่ให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต

 

ด้าน นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เดินหน้าส่งเสริมและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก SME ในพื้นที่ 13 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี อ่างทอง ลำพูน แม่ฮ่องสอน สกลนคร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ พัทลุง ภูเก็ต นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซึ่งยังไม่มีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ตามโครงการยกระดับระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย (Review Q Mark) ทำให้ผู้ประกอบการขนส่งปรับตัวและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การรับรองฯ ส่งผลให้ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน 427 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกรวมกว่า 60,190 คัน คิดเป็น   ร้อยละ 20 ของจำนวนรถบรรทุกสาธารณะทั้งหมดทั่วประเทศ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถพัฒนาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชนผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและสามารถเข้าถึงเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐานได้ผ่านเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (URL: http://www.thaitruckcenter.com/tdsc/) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบครบวงจร และรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและผู้ให้บริการขนส่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก พร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์อาเซียนได้อย่างแท้จริง     

----------------------------------      

กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8805 – 6

Fax. 0-2271-8805

----------------------------------      

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า

สำนักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

โทร. 0-2271-8490

Fax. 0-2271-8490