ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา "สร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล" 7 พ.ค. 2561


ประกาศเมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561
จำนวนเข้าดู 62

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 166 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เปิดตัว!!! ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) แหล่งรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งอย่างครบวงจร ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลวันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล” นโยบายของกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตามโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดตัว “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC)” ศูนย์รวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการวางแผนการขนส่งสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวางแผนพัฒนาการขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ริเริ่มและพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สำหรับ เป็นสื่อกลางในการจับคู่แบบออนไลน์ระหว่างรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่ต้องการจัดส่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันและประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้รถบรรทุกสำหรับขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศมีอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สู่การเป็น “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC)” โดยนำแนวคิดระบบ e-government แบบ one stop service กับการให้บริการระบบออนไลน์สำหรับบริหารจัดการวางแผนการขนส่งสินค้า โดยเป็นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและสถิติการขนส่งสินค้า รวมถึงขั้นตอนการติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา อาทิ ฐานข้อมูลเส้นทางหลักและเส้นทางตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศและภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการ ระบบรับรองมาตรฐาน Q Mark ระบบสารสนเทศสถานีขนส่งสินค้า ข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นต้น ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) จึงเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบวงจร น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ทั้งยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนสำหรับผู้ประกอบการ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเชื่อมระบบการขนส่งและกระจายสินค้าของไทยสู่ภูมิภาค ASEAN เช่น การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศอย่างเป็นระบบ รองรับการพัฒนาเส้นทางหลักระหว่างเมืองพร้อมเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางและการขนส่งรูปแบบอื่น และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชายแดนอีก 11 แห่ง เพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้าที่ให้บริการแล้ว 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการให้บริการขนส่งของไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Q Mark และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN ทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัย----------------------------------กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานเลขานุการกรมกรมการขนส่งทางบกโทร. 0-2271-8805 – 6Fax. 0-2271-8805 ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 166 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

สัมมนา "สร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล" 7 พ.ค. 2561
9 พ.ค. 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 166 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561กรมการขนส่งทางบก ยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก เปิดตัว!!! ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) แหล่งรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการขนส่งอย่างครบวงจร ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องตามแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลวันนี้ (7 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา “สร้างโอกาสทางธุรกิจขนส่งสินค้าในยุคดิจิทัล” นโยบายของกรมการขนส่งทางบกเพื่อยกระดับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตามโครงการพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมเปิดตัว “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC)” ศูนย์รวมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการวางแผนการขนส่งสำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวางแผนพัฒนาการขนส่งให้กับผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ริเริ่มและพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สำหรับ เป็นสื่อกลางในการจับคู่แบบออนไลน์ระหว่างรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่ต้องการจัดส่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันและประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการใช้รถบรรทุกสำหรับขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศมีอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สู่การเป็น “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC)” โดยนำแนวคิดระบบ e-government แบบ one stop service กับการให้บริการระบบออนไลน์สำหรับบริหารจัดการวางแผนการขนส่งสินค้า โดยเป็นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและสถิติการขนส่งสินค้า รวมถึงขั้นตอนการติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา อาทิ ฐานข้อมูลเส้นทางหลักและเส้นทางตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศและภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการ ระบบรับรองมาตรฐาน Q Mark ระบบสารสนเทศสถานีขนส่งสินค้า ข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นต้น ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) จึงเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบวงจร น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ทั้งยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่เพียงเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนสำหรับผู้ประกอบการ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเชื่อมระบบการขนส่งและกระจายสินค้าของไทยสู่ภูมิภาค ASEAN เช่น การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศอย่างเป็นระบบ รองรับการพัฒนาเส้นทางหลักระหว่างเมืองพร้อมเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางรางและการขนส่งรูปแบบอื่น และพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชายแดนอีก 11 แห่ง เพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้าที่ให้บริการแล้ว 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการให้บริการขนส่งของไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Q Mark และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN ทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัย----------------------------------กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรสำนักงานเลขานุการกรมกรมการขนส่งทางบกโทร. 0-2271-8805 – 6Fax. 0-2271-8805 ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมการขนส่งทางบก ฉบับที่ 166 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561