เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวนดาวน์โหลด   
ยื่นขออนุญาตประกอบการ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอ... 08 ส.ค. 61 52 KB PDF 219 Download
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการ... 08 ส.ค. 61 122 KB PDF 136 Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต... 08 ส.ค. 61 24 KB PDF 72 Download
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์ 08 ส.ค. 61 37 KB PDF 69 Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 08 ส.ค. 61 25 KB PDF 163 Download
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้... 08 ส.ค. 61 30 KB PDF 75 Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต... 08 ส.ค. 61 24 KB PDF 66 Download
แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง (ใช้... 08 ส.ค. 61 616 KB PDF 65 Download
Masterplan_truck_terminal1 08 ส.ค. 61 192 KB JPG 55 Download
truckterminal_p1 08 ส.ค. 61 4,628 KB JPG 45 Download
truckterminal_p2 08 ส.ค. 61 4,977 KB JPG 31 Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 46 Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 165 KB DOC 38 Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 08 ส.ค. 61 118 KB PDF 40 Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q m... 08 ส.ค. 61 13,181 KB PDF 38 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิ... 08 ส.ค. 61 143 KB PDF 41 Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง 08 ส.ค. 61 190 KB DOC 38 Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 86 KB PDF 26 Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รั... 29 ส.ค. 61 760 KB PDF 27 Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริ... 08 ต.ค. 61 44,153 KB PDF 43 Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
test 21 ส.ค. 61 175 KB JPG 30 Download
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค... 22 ส.ค. 61 321 KB PDF 26 Download
การพัฒนา DIGITAL LOGISTICS
แบบฟอร์ม DIGITAL LOGISTICS 11 ต.ค. 61 66 KB XLSX 19 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DI... 11 ต.ค. 61 224 KB PDF 4 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ยื่นขออนุญาตประกอบการ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตต่ออายุ
Download
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์
Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
Download
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่้
Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง (ใช้จำนวน 2 ฉบับ)
Download
Masterplan_truck_terminal1
Download
truckterminal_p1
Download
truckterminal_p2
Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
ทำเนียบผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองฯ (Q Mark)
Download
คู่มือพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั่วไป
Download
สิทธิประโยชน์ Q Mark
ตัวชี้วัด Q Mark
หนังสือ ซักซ้อม Q Mark (พ.ค.58)
Download
การพัฒนา DIGITAL LOGISTICS
แบบฟอร์ม DIGITAL LOGISTICS
Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ DIGITAL LOGISTICS
Download