เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร เวอร์ชั่น ขนาด ไฟล์สกุล จำนวนดาวน์โหลด   
ยื่นขออนุญาตประกอบการ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอ... 08 ส.ค. 61 52 KB PDF 40 Download
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการ... 08 ส.ค. 61 122 KB PDF 27 Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต... 08 ส.ค. 61 24 KB PDF 16 Download
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์ 08 ส.ค. 61 37 KB PDF 11 Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 08 ส.ค. 61 25 KB PDF 36 Download
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้... 08 ส.ค. 61 30 KB PDF 19 Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต... 08 ส.ค. 61 24 KB PDF 18 Download
แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง (ใช้... 08 ส.ค. 61 616 KB PDF 18 Download
Masterplan_truck_terminal1 08 ส.ค. 61 192 KB JPG 14 Download
truckterminal_p1 08 ส.ค. 61 4,628 KB JPG 14 Download
truckterminal_p2 08 ส.ค. 61 4,977 KB JPG 11 Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 13 Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 165 KB DOC 11 Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 08 ส.ค. 61 118 KB PDF 9 Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q m... 08 ส.ค. 61 13,181 KB PDF 10 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิ... 08 ส.ค. 61 143 KB PDF 17 Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง 08 ส.ค. 61 190 KB DOC 12 Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 86 KB PDF 9 Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 165 KB DOC 44 Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ 08 ส.ค. 61 133 KB JPG 53 Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q m... 08 ส.ค. 61 13,181 KB PDF 31 Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง 08 ส.ค. 61 118 KB PDF 60 Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง 08 ส.ค. 61 190 KB DOC 52 Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิ... 08 ส.ค. 61 143 KB PDF 12 Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน 08 ส.ค. 61 86 KB PDF 50 Download
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ยื่นขออนุญาตประกอบการ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาตต่ออายุ
Download
แบบฟอร์มคำขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มคำขอวางหลักทรัพย์
Download
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
Download
แบบฟอร์มสัญญาให้สิทธิการใช้สถานที่้
Download
แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง
Download
แบบฟอร์มบันทึกคำรับรอง (ใช้จำนวน 2 ฉบับ)
Download
Masterplan_truck_terminal1
Download
truckterminal_p1
Download
truckterminal_p2
Download
มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
Download
ไฟล์ใบสมัครขอรับรองคุณภาพ
Download
ขั้นตอนการรับรองคุณภาพ
Download
ประกาศ การรับรองมาตรฐาน Q mark
Download
ไฟล์เอกสารอ้างอิง
Download
ไฟล์แบบประเมินตนเอง
Download
ไฟล์แบบตอบรับ การตรวจประเมิน
Download
ไฟล์ใบบันทึกการตรวจประเมิน
Download